ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากลูกใต้ใบในการยับยั้งเชื้อEscherichia coli ที่ปนเปื้อนในอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เวนิส สุเมธวานิชย์, เพ็ญประภา สิงหะ, พรพระเนตร เจนหัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กริชชุกรณ์ ศิริพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากเกร็ด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการนำลำต้น ผล ใบ ลูกใต้ใบสดและแห้งมาทำการสกัดด้วยเอทานอล 95% และน้ำ โดยใช้วิธีการสกัดหยาบและนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบสารเบื้องต้นด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบผิวบาง ( TLC ) ผลปรากฏว่าสารสกัดที่สกัดด้วยน้ำมีองค์ประกอบสารน้อยกว่าสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอล จากนั้นจึงนำสารสกัดหยาบ

ลำต้น ผล ใบ ของลูกใต้ใบทั้งแบบสดและแห้ง ที่สกัดด้วยเอทานอล ไปตรวจสอบเพื่อหาสาระสำคัญทาง

พฤกษเคมี โดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอน ทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ เทอร์พี-นอยด์ ฟิโนลิคและสปอนนิน พบว่า ลูกใต้ใบมีสารสำคัญทางพฤกษเคมีหลายชนิด ได้แก่ ฟลาโวนอยด์พบได้ในส่วน ใบสด ลำต้นแห้ง ลำต้นสด ฟิโนลิคพบได้ในส่วน ใบสด ลำต้นแห้ง ลำต้นสด ผลแห้ง เทอร์พินอยด์ ใบแห้ง ใบสด ลำต้น จากผลจึงเลือก สารสกัดหยาบ ลำต้น ใบ ลูกใต้ใบสดและแห้งที่สกัดเอทานอล 95% โดยสกัดด้วยเอทานอล 95% กรองและระเหยแห้งภายใต้สภาวะสุญญากาศแล้วทดสอบการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ที่ปนเปื้อนในอาหารสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคท้องร่วง โดยวิธี disc diffusion บนอาหาร Nutrient Agar ( NA ) ด้วย ความเข้มข้นเริ่มต้น 0 1 2 3 ในหน่วย mg/ml ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงโดยทำซ้ำทั้งหมด 5 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยและค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและสามารถยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ได้หรือไม่ จากผลที่ได้น่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อในอาหารที่ก่อให้เกิดโรค