แอปพลิเคชัน ไฟบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทกร ชอบชื่น, ภูดิท โชติกุลพิศาล, ธรรศธรณ์ สุขเกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวลักษณ์ กังวานสกุลทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประชากรในประเทศไทยมีความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี อันเนื่องมาจาก พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันของคนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิม เมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อน ทําให้ราคาค่าไฟฟ้าของประชาชน ภาคครัวเรือนในปัจจุบันมีแนวโน้มมากขึ้นและคาดการณ์ไม่ได้ รวมถึงส่งผลให้ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน มีสัดส่วนที่มาจาก การผลิตพลังงานสูง ผู้พัฒนาจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันตัวช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานของ ประชากรภาคครัวเรือน และเป็นตัวช่วยในการควบคุมค่าราคาค่าไฟฟ้า