แอปพลิเคชันแจ้งเตือนก่อนอาหารหมดอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดนุชโพ จันโททัย, ธีรภัทร์ เทียมสุข, ชิษณุชา สันติอมรทัต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพรรณี สุภีรัตน์, นิเทศก์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันโลกมีทรัพยากรอย่างจำกัด และ มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทวีคูณอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาการอดอยากโดยทุกๆปีมีผู้คนที่ขาดอาหารไม่อุดมสมบูรณ์ ถึง 10 % ของประชากรในโลกนี้ เมื่อแปลงเป็นตัวเลขแล้วประมาณ 815 ล้านคน ในขณะที่ 33 - 50% ของอาหารทั้งหมดที่ผลิตได้ทั่วโลกนั้นไม่ได้ถูกนำมารับประทานซึ่งมีน้ำหนักรวมกันประมาณ 1.3 พันล้านตัน และมูลค่าของอาหารที่สูญเปล่านี้มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านดอลล่าร์ นอกจากนี้ขยะจากอาหารที่ไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมจากการนำไปฝังกลบก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

ปัญหาขยะอาหารภายในครัวเรือนสามารถป้องกันได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการควบคุมปริมาณอาหารแต่ละมื้อ การเก็บอย่างถูกลักษณะ และ การศึกษาวันหมดอายุของอาหาร วิธีการป้องกันเหล่านี้จะทำได้ง่ายถ้าหากเราทราบปริมาณอาหาร หรือ วัตถุดิบที่ถูกเก็บอยู่ภายในตู้เย็นทำให้สามารถวางแผนในการซื้อวัตถุดิบได้พอดีไม่ให้เหลือเกิดเป็นขยะ และ จะเกิดประโยชน์อย่างมากถ้าหากเราทราบว่าวัตถุดิบใดที่ใกล้จะหมดอายุแล้วนำวัตถุดิบนั้นมาประกอบอาหารให้เกิดประโยชน์ก่อนที่วัตถุดิบเหล่านั้นจะหมดอายุแล้วกลายเป็นขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน

ทางคณะผู้วิจัยจึงต้องการที่จะสร้างแอปพลิเคชันที่ช่วยในการแจ้งเตือนเมื่ออาหาร หรือวัตถุดิบใกล้หมดอายุเพื่อที่จะนำวัตถุดิบเหล่านั้นไปปรุงอาหารและบริโภคก่อนที่อาหารจะหมดอายุไป และ ลดปริมาณขยะจากอาหารหมดอายุให้ได้มากที่สุด