การพัฒนาประสิทธิภาพของอาหารสัตว์จากมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิจิตรา แสงกระจ่าง, วิมลสิริ สอิงทอง, กชพร วิเศษมาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร เนตรมณี, วันดี อรัญวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาการเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญคือปัญหาด้านอาหารสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวัตถุดิบอาหารเสริมโปรตีนที่มีราคาสูง ในขณะที่อาหารสัตว์ที่มีราคาถูกกลับมีปริมาณโปรตีนที่ต่ำ ทำให้เกษตรกรต้องใช้ต้นทุนสูง ซึ่งคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาและต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโปรตีนในอาหารสัตว์ โดยการนำเอามันสำปะหลังที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ที่สามารถผลิตได้ปริมาณมาก ราคาถูก มาพัฒนาเป็นอาหารสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามในมันสำปะหลังมีปริมาณโปรตีนค่อนข้างน้อย จึงได้ทำการศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณโปรตีนในมันสำปะหลังด้วยเชื้อจุลินทรีย์ โดยจากการศึกษาก่อนหน้านี้ได้พบว่าเมื่อหมักมันสำปะหลังกับเชื้อราขาว และยีสต์ รวมถึงเติมแหล่งไนโตรเจน ได้แก่ ยูเรีย จะส่งผลให้ยีสต์สามารถสร้างโปรตีนให้แก่มันสำปะหลังได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นในการศึกษานี้คณะผู้จัดทำต้องการพัฒนาต่อยอดโดยการปรับปริมาณความเข้มข้นของยูเรียซึ่งเป็นแหล่งไนโตรเจนให้แก่ยีสต์ แต่เดิมเริ่มเพียงหนึ่งความเข้มข้นซึ่งต้องการปรับความเข้มข้นให้เยอะขึ้นโดยคาดว่าเมื่อความเข้มข้นของแหล่งไนโตรเจนสูงขึ้น ปริมาณโปรตีนควรจะมากขึ้นตามไปด้วย สุดท้ายแล้วคณะผู้จัดทำจะนำมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์์ ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานนี้เพื่อช่วยเกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์และเพื่อเพิ่มมูลค่ารวมถึงช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ