การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของนกในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าเสม็ดในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรนิม แถวเนิน, พิชญธิดา เอกจีน, ปัณณพร ลิมกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟ้า เลิศกุลวาณิชย์, วันดี อรัญวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตส่งผลต่อความสัมพันธ์ในระบบนิเวศอย่างยิ่ง โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ของนกหลายชนิดมีบทบาทในการรักษาสมดุลในระบบนิเวศ เช่น การควบคุมประชากรของนก หรือช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์พืช การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตจะช่วยให้เข้าใจ และนำไปสู่การจัดการและรักษาระบบนิเวศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าเสม็ดโบราณซึ่งมีลักษณะเด่นและพบได้ค่อนข้างน้อยในประเทศไทยซึ่งยังคงสามารถพบได้ในเขตสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของนกในเขตพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ และป่าเสม็ดโบราณจะช่วยในการประเมินความอุดมสมบูรณ์ และลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เพื่อเข้าใจบทบาทและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปสู่แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ โดยการศึกษากำหนดระยะเวลาการสำรวจชนิดพันธุ์และประชากรของนกในเขตพื้นที่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม วิธีการระบุชนิดพันธุ์ของชนิดนกอ้างอิงจากหนังสือนกเมืองไทยของนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาจัดจำแนกลักษณะเฉพาะ และคำนวณประชากรเพื่อประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ จากนั้นจึงศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมของชนิดนกที่พบจากฐานข้อมูลเอ็นซีบีไอ (NCBI) มาศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการโดยการสร้างแผนผังวิวัฒนาการ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการกับพื้นที่ระบบนิเวศป่าชุ่มน้ำและป่าเสม็ดโบราณ สุดท้ายข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นองค์ความรู้ต่อผู้คนในชุมชนต่อไป