แผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสทำความสะอาดมือที่มีสารสกัดดอกไม้ต้านเชื้อแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮำหมัดอันวา หะยีเจะเฮง, อัซมีน ศุภศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยา ตรีวรรณจุฑา, สมรักษ์ พันธ์ผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง แผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสทำความสะอาดมือที่มีสารสกัดดอกไม้ต้านเชื้อแบคทีเรีย มีจุดประสงค์เพื่อผลิตแผ่นเช็ดทำความสะอาดด้วยแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสจาก Komagataeibacter oboediens TISTR 2294 โดยใช้น้ำมะพร้าวเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ และใช้สารสกัดดอกไม้ในสารละลายเอทานอลที่มีความเข้มข้นต่ำที่มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli เตรียมแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสจาก K. oboediens TISTR 2294 โดยการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในอาหารที่ประกอบด้วยน้ำมะพร้าว น้ำตาลทราย แอมโมเนียมซัลเฟต และกรดอะซิติก โดยได้ผลผลิตเท่ากับ 49.50±3.84 กรัมน้ำหนักสดต่อลิตร มีความหนาเฉลี่ยเท่ากับ 1.33±0.06 มิลลิเมตร มีน้ำหนักแห้งเฉลี่ยเท่ากับ 1.63±0.50 กรัมน้ำหนักแห้งต่อลิตร จากนั้นศึกษาสารสกัดจากดอกไม้ 6 ชนิด ได้แก่ ดอกดาวเรือง (Tagetes erecta L.) กุหลาบมอญ (Rosa damascena MILL.) ดอกดาหลา (Etlingera elatior) ดอกหอมหมื่นลี้ (Osmanthus fragrans Lour.) ดอกชบา (Hibiscus rosa-sinensis) และดอกมะลิ (Jasminum sambac) โดยใช้เอทานอล 50% เป็นตัวทำละลาย ทำการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากดอกไม้ด้วยวิธี disc diffusion โดยมียาปฏิชีวนะ tetracycline เป็น positive control และเอทานอล 50% เป็น negative control พบว่าสารสกัดดอกดาวเรืองที่ละลายด้วยเอทานอล 50% มีฤทธิ์ในการยับยั้ง S. aureus โดยให้ขนาดวงใสมากที่สุด เท่ากับ 13.17±2.58 มิลลิเมตร การยับยั้งการเจริญของ E. coli พบว่าสารสกัดจากดอกชบาให้ขนาดวงใสในการยับยั้งมากที่สุด โดยให้ขนาดวงใสเท่ากับ 10.82±4.27 มิลลิเมตร

เตรียมแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียโดยการแช่แผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสในสารสกัด ทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อแบคทีเรียของแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสด้วยวิธีการ disc diffusion และทดสอบประสิทธิภาพการลดจำนวนเชื้อแบคทีเรียของแผ่นเช็ดทำความสะอาดบนวัสดุแข็งที่ไม่มีรูพรุน คำนวณประสิทธิภาพของแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสทำความสะอาดโดยหาร้อยละการลดลงของแบคทีเรียที่ทดสอบ