แผ่นฉนวนกันความร้อนจากขยะพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมมาดา อูเซ็ง, นูรฟาตีฮะห์ อาแว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์, อุไรวรรณ ขุนจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาการนำขยะพลาสติกประเภทขยะทั่วไปซึ่งจะไม่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่และถูกกำจัดโดยการฝังกลบมาผลิตเป็นฉนวนกันความร้อนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนจากขยะพลาสติกและศึกษาคุณสมบัติของแผ่นฉนวนกันความร้อนให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยลักษณะชิ้นงานมี 3 ชั้นคือชั้นกลางเป็นส่วนที่ทำหน้าที่กันความร้อนผ่านและมีชั้นประกบ 2 ชั้นช่วยในการสะท้อนความร้อนให้กับฉนวนกันความร้อน การผลิตฉนวนกันความร้อนจากขยะพลาสติกทำได้โดยการอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัด และนำไปศึกษาคุณสมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล และเชิงความความร้อน รวมถึงการประเมินต้นทุนการผลิต ผลการศึกษาการผลิตฉนวนกันความร้อนจากขยะพลาสติกของโครงงานนี้เป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะนำไปทิ้งในหลุมฝังกลบมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่า ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม