การศึกษาประสิทธิภาพในการสลายโฟม โดยใช้สารสกัดจากใบทำมัง(แมงดา)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตยา เนืองนอง, วิภาวินี ธุรารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรีฑา ภูผาดแร่, เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในก่ารศึกษาวิจัยค้นคว้าโดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1 เพื่อสกัดสารที่มีคุณสมบัติในการละลายโฟมจากใบทำมัง(แมงดา)

2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการละลายโฟมของสารสกัดจากใบทำมัง(แมงดา)

3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการละลายโฟมของสารสกัดจากใบทำมัง(แมงดา) กับ Benzene