การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยางจากหนุมานนั่งแท่นในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียStaphylococcus Aureusเพื่อพัฒนาเป็นเจลสมานแผลในการรักษาโรคฝี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรวิทธ์ พันธรักษ์, เตชิต ธนาพุฒิภัทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนาภรณ์ เบ็ญมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงประสิทธิภาพของน้ำยางจากหนุมานนั่งแท่นจากลำต้น ใบ และผลศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำยางจากต้นหนุมานนั่งแท่นในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureus โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณฟินอลิกของน้ำยางจากหนุมานนั่งแท่นจาก ลำต้น ใบ ผล เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยางจากหนุมานนั่งแท่นในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureus และเพื่อพัฒนาเจลสมานแผลจากน้ำยางหนุมานนั่งแท่นในการรักษาโรคฝีโดยการนำน้ำยางจากต้นหนุมานนั่งแท่นบริเวณส่วน ลำต้น ใบ และผล ไปศึกษาองค์ประกอบพฤกษศาสตร์เคมีเบื้องต้นจากน้ำยางหนุมานนั่งแท่นส่วนลำต้น ใบ และผล โดนการทดสอบหาสารแทนนิน ฟลาโวนอยด์ และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์จากนั้นจะนำไปศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยางจากหนุมานนั่งแท่นในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureus โดยการเลี้ยงเชื้อ S. aureus ในอาหารเหลว nutrient broth และบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และนำมาเจือจางให้ได้แบคทีเรียความเข้มข้นประมาณ 1.5 x 108 colony forming unit (CFU) ต่อมิลลิลิตร จึงศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อ S. aureus ด้วยวิธี agar disk diffusion จากนั้นศึกษาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเชื้อแบคทีเรีย (MIC) และหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ (MBC) ด้วยวิธี agar dilution method จึงนำส่วนที่ดีที่สุดไปพัฒนาเป็นเจลสมานแผลจากน้ำยางหนุมานนั่งแท่น