การเปรียบเทียบผลการศึกษาจากการตอบสนองต่อสารเคมีของใบมะยมและมาตรฐานของสารอะดีโนซีนที่มีผลในการตรวจจับและการกำจัดสารฟอร์มาลีนในอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐาภพ ศรีธรากุล, จิรวัฒน์ ตันสุวรรณรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาจากการตอบสนองต่อสารเคมีของใบมะยมและมาตรฐานของสารอะดีโนซีนที่มีผลในการตรวจจับและการกำจัดสารฟอร์มาลีนในอาหาร หาปริมาณของใบมะยมและปริมาตรของตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดใบมะยมให้ได้สารที่ทำให้ฟอร์มาลีไฮด์ตกตะกอน และทำการเปรียบเทียบสารที่ได้กับมาตรฐานดั้งเดิมของอะดีโนซีนในด้านการตกตะกอนของฟอร์มาลีไฮด์ โดยจากการทดลองประสิทธิภาพของสารที่สกัดจากใบมะยมมีการตกตะกอนของฟอร์มาลีไฮด์ที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานของสารอะดีโนซีน