การเปรียบเทียบผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยเคมีละลายช้าต่อสมบัติของดินสำหรับพริกขี้หนูวงศ์ SOLANACEAE

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรภพ วัฒนมะโน, ปรียาธร ขุนหอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีพร ผดุงสงฆ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้เกษตรกรไทยเริ่มหยุดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วหันมาใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น ซึ่งปุ๋ยเคมีมีหลากหลายชนิด และแต่ละชนิดให้ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้แตกต่างกัน และให้ในปริมาณไม่เท่ากันตามระยะเวลา ตัวอย่างเช่น ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยเคมีละลายช้า โครงงานนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยเคมีละลายช้าต่อสมบัติทางเคมีของดิน และเพื่อเพิ่มเหตุผลและตัวเลือกในการเลือกใช้ปุ๋ยของเกษตรกร