อากาศยานไร้คนขับนำทางอัตโนมัติเพื่อการท่องเที่ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ ยุบลมาตย์, ปพนพัชญ์ เต็มวิสุทธิ์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความงดงาม มีประวัติศาสตร์ โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมาก การดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเที่ยวในประเทศของตนจึงสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญ การส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นจะต้องหาวิธีการที่จะโน้มน้าวชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพื่อให้เกิดความประทับใจและเข้าใจความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยแต่ละสถานที่ล้วนมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ แต่สถานที่บางแห่งขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล มัคคุเทศก์ที่มีปัญหาทางด้านภาษา ไม่สามารถถ่ายทอดข้อมูล ที่มารายละเอียดที่นักท่องเที่ยวต้องการได้ นักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติทั่วโลกส่วนหนึ่งมาท่องเที่ยวเองโดยไม่มีมัคคุเทศก์ จึงอาจทำให้ไม่เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีที่พบเห็นซึ่งเป็นอุปสรรคในการรับสาร การนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับนำทางอัตโนมัติเพื่อการท่องเที่ยว มาใช้ในการนำทางนักท่องเที่ยวด้วยระบบอัตโนมัติ และยังสามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ รวมถึงประวัติความเป็นมา จุดเด่นของสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเขียนโปรแกรมลงในบอร์ด Raspberry PI 4 ที่ติดตั้งอยู่ในอากาศยานไร้คนขับ อีกทั้งสามารถให้ข้อมูลการสื่อสารในรูปแบบภาษาต่าง ๆ ได้ตามต้องการ นำมาสู่การใช้งานเพื่อทดแทนมัคคุเทศก์ในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับสถานที่ท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น