การศึกษาผลของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อความทนเค็มของข้าวในการเติบโตระยะแรกพร้อมการประยุกต์ใช้กับ Machine Learning

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยชม ตรีคุณประภา, ภูมิรพี ศรีสุวรรณ์, ณัฐชยา ปรีชานุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรษ วติวุฒิพงศ์, พิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาผลของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต(PGPR)ต่อเมล็ดข้าวในระยะการงอกภายใต้สภาวะเค็ม โดยใช้ Machine Learning มาช่วยในการเก็บข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล