การศึกษาผลของไจโรสโคปิกต่อพลศาสตร์ของหินกระดอนน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรายุ อินทรักษา, พีรพัฒน์ พฤกษมาศ, ณัฐดนัย ตรีสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกรียงกมล สว่างศรี, ปริญญา ศิริมาจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาการเคลื่อนที่ของหินกระดอนน้ำ พบว่าในช่วงท้ายของการเคลื่อนที่ มีการเบนออกไปทิศทางเดิมจากที่มีการทำนายไว้ จึงได้ตั้งสมมติฐานว่าปรากฏการณ์นี้เป็นผลของไจโรสโคปิกที่เกิดจากทอร์กของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่น้ำกระทำต่อหินในแต่ละครั้งของการกระดอน และศึกษาผลของลักษณะของมือและการจับหินต่อการเคลื่อนที่ของหินกระดอนน้ำ โดยทำการสร้างเครื่องยิงหินเพื่อทดสอบระยะการเบนของเส้นทางการเคลื่อนที่ของหิน และความสูงที่เปลี่ยนไปในแต่ละการกระดอนแล้วเปรียบเทียบกับการทำนายจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เดิมที่ปรากฏมาก่อนหน้านี้