การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อคุณสมบัติของชั้นโมเลกุลน้ำบนพื้นผิวของทองคำโดยการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลตามแบบกลศาสตร์ดั้งเดิมเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานเชิงดาราศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปธานิน เงินศุภลักษณ์, ปัณณทัต จิตรภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุกฤษ เกเย็น, ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

The gold sheet serves as a valuable tool for investigating chemical processes on the surface of interstellar dust in laboratory settings. Interstellar dust grains are typically coated with icy layers, mainly composed of water, which can catalyze various chemical reactions and influence physical and chemical phenomena. These processes are pivotal in the formation of celestial bodies, including stars, planets, and even life forms. Understanding how water molecules interact with the gold surface is critical for experimental studies of interstellar dust's surface chemistry. Surprisingly, temperature, a vital variable, is often overlooked in these investigations, despite its significant impact on matter properties and chemical reactions. Moreover, reproducing the extreme conditions of interstellar space, characterized by extremely low temperatures and pressures, is a costly endeavour in experimental setups. Consequently, this research seeks to computationally assess the behaviour of water molecules on the abundant Au(111) gold surface at elevated temperatures ranging from 10-150 K. The objective is to identify a temperature range that closely mimics interstellar conditions, allowing for cost-effective computer simulations using classical molecular dynamics. This computational approach, conducted within the collaborative astrochemical projects of NARIT and CMU, aims to reduce the financial burden associated with constructing specialized equipment for astronomical laboratories.