การเพิ่มประสิทธิภาพไคโตซานจากเปลือกกุ้งเพื่อเร่งการงอกของเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยสารสกัดจากใบสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัณฑิรา จินดา, เจนจิรา สินทิพลา, ชุติมา เทวะเส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล, มาศจุฑา เศรษฐภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพไคโตซานจากเปลือกกุ้งเพื่อเร่งการงอกของเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยสารสกัดจากใบสาบเสือ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยใช้สารละลายไคโตซานเคลือบเมล็ด 2. เพื่อศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยใช้สารละลายไคโตซานและสารสกัดจากใบสาบเสือเคลือบเมล็ด 3. เพื่อศึกษาว่าสารเคลือบเมล็ดพันธุ์พืชใดสามารถเร่งการงอกของเมล็ดได้ดีที่สุด ซึ่งสารละลายไคโตซานมีลักษณะเหนียวแต่ใสคล้ายวุ้นสามารถเคลือบเมล็ดพืชเพื่อป้องกันการเสียหายของเมล็ดได้ และยังมีคุณสมบัติในการเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์พืช เนื่องจากไคโตซานประกอบไปด้วยน้ำตาลกลูโคซามินซึ่งมีไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบ ฉะนั้นเมื่อสลายตัวจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน นอกจากนี้ยังมีสมบัติจับกับไอออนต่าง ๆ ได้ เช่น โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก ฟอสเฟต ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแล้วค่อย ๆ ปลดปล่อยสารเหล่านี้แก่พืช และยอดใบสาบเสือประกอบไปด้วยออกซิน ซึ่งมีความสามารถในการเร่งการเจริญเติบโตของรากพืชได้ โดยขั้นตอนแรกจะนำเปลือกกุ้งมาสกัดเพื่อให้ได้ไคโตซาน โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 2 M และความเข้มข้น 50% (w/v) สารละลายกรดไฮโดรคลอลิก (HCl) ความเข้มข้น 2 M และเอทานอลเข้มข้น (C2H5OH) 95% (v/v) ต่อมานำไคโตซานที่ได้ไปละลายในกรดแอซีติกให้ได้สารละลายไคโตซานความเข้มข้น 2, 4, 6, 8 และ 10 กรัมต่อลิตร แล้วนำเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเคลือบด้วยสารละลายไคโตซานโดยการนำมาแช่เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนำเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เคลือบสารละลายไคโตซานไปเพาะ เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายไคโตซานที่เหมาะสำหรับเร่งการงอกของเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต่อมานำสารสกัดจากใบสาบเสือมาผสมกับสารละลายไคโตซานความเข้มข้นที่เหมาะสำหรับเร่งการงอกในอัตราส่วน 1:1 1:2 1:3 1:4 และ 1:5 (w/w) มาเคลือบเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แล้วนำไปเพาะในถาดเพาะเมล็ดซึ่งมีทรายเป็นวัสดุเพาะ เพื่อศึกษาว่าสารเคลือบเมล็ดในอัตราส่วนใดที่สามารถเร่งการงอกของเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ดีที่สุด โดยวิเคราะห์จากความยาวลำต้นที่โผล่พ้นดินและจำนวนการงอกของเมล็ด