การเพิ่มสมบัติทางความร้อนของฟิล์มชีวภาพจากยางธรรมชาติด้วยลิกนินจากกาบมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกอร ชาติมนตรี, ปรีณา บุญประคม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสติกนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดปริมาณขยะมากขึ้น จากสถิติในปี 2562 มีปริมาณขยะพลาสติกเฉลี่ย 2 ล้านตัน หรือประมาณ 5,500ตันต่อวัน และกระบวนการผลิตส่วนใหญ่จะมีการใส่สารเติมแต่งและไมโครพลาสติก และ เมื่อย่อยสลายกลายเป็นขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม

จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทางผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาสมบัติทางความร้อนของฟิล์มชีวภาพจากยางธรรมชาติด้วยลิกนินจากกาบมะพร้าวด้วยเทคนิคการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยสมบัติทางความร้อน ในการศึกษาจะมีการศึกษาคุณสมบัติในด้านต่างๆ คือ สมบัติทางกล และสมบัติทางความร้อนของแผ่นฟิล์ม โดยการนำแผ่นฟิล์มมาทดสอบแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง ตามมาตรฐาน ASTM D412 และยังมีการทดสอบสมบัติสมบัติทางความร้อน ลิกนินจากกาบมะพร้าวนี้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นฟิล์มชีวภาพจากยางธรรมชาติได้