การเพิ่มประสิทธิภาพโอเอซิสจากขุยมะพร้าวด้วยซิลิกาจากแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชินรัตน์ ลาวงศ์, เพชรรัตน์ดา พรมเทพ, วโรทัย เขื่อนพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โอเอซิสเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญและนิยมเป็นอย่างมากในการจัดดอกไม้ เพื่อนำมาใช้ในงานพิธีต่างๆทั้งงานมงคลและงานอวมงคล โดยโอเอซิสมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถดูดซับน้ำได้ดี เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารให้กับดอกไม้ทำให้ดอกไม้สามารถรักษาความสดไว้ได้นานมากขึ้น ในทางกลับกันโอเอซิสมีราคาค่อนข้างสูงและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากโฟม ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากก่อเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ยากต่อการกำจัด โดยใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานกว่า 1,000 ปี หากเผาจะทำให้เกิดแก็สพิษมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนที่อาจกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

การที่จะลดมลภาวะจากโฟมได้นั้นอาจทำได้โดยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำได้ดี สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ มีราคาถูก และเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายตามบ้านเรือน

โครงงานนี้ศึกษาวัสดุที่สามารถดูดซับน้ำได้ดีเพื่อนำมาใช้ทดแทนการใช้โอเอซิส คณะผู้จัดทำได้เลือกวัสดุธรรมชาติเหลือใช้ที่พบมากใน อ.เชียงคาน จ.เลย นั่นคือขุยมะพร้าว ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับได้ดี และศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับด้วยวัสดุธรรมชาติ ที่เหลือใช้ทางการเกษตร เนื่องจากเป็นวัสดุที่หาง่าย ราคาถูก และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเมื่อนำ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาพัฒนาได้แล้ว สามารถเพิ่มมูลค่าของวัสดุในเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้น ลดการนำเขาของสารดูดความชื้นทางเคมีลง โดยจากการศึกษาพบว่าแกลบที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งมี ปริมาณเหลือจากการสีข้าวถึง 14 ล้านตันต่อปีนั้น (Kokanutranont, 1993) สามารถนำมาสกัดเป็นสารดูดซับความชื้นได้เพราะจากงานวิจัยที่ผ่านมา(Leela-adisorn, 1993) พบว่าแกลบเมื่อได้รับการเผาด้วยวิธีที่เหมาะสมแล้วจะกลายรูปเป็นซิลิกา (Silica) ซึ่งเป็นสารประกอบ SiO2 ประเภทอสัณฐาน (amorphous silica) ที่มีความบริสุทธิ์ 99.4% โดยน้ำหนัก โดยซิลิกานี้ มีคุณสมบัติเป็นสารที่เฉื่อย ไม่มีพิษ ลักษณะโครงสร้างมีความพรุนและพื้นที่ผิวสูง และมีความไวต่อการดูดซับความชื้น