การศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และการย่อยของแป้งจากข้าวเบายอดม่วงที่ผลิตด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฑฒิดา โชติไพบูลย์พันธุ์, ภัทรพร หิรัญมุทราภรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภัค ประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวเบายอดม่วง เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีการปลูกอย่างแพร่หลายในจังหวัดตรัง ปัจจุบันมีการผลักดันให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)ประจำจังหวัดตรัง ซึ่งทางผู้จัดทำสนใจต่อยอดโดยนำข้าวเบายอดม่วงมาผลิตแป้งด้วยวิธีการ 3 วิธี ได้แก่ วิธีนำข้าวสารไปปั่นเป็นผงละเอียด วิธีนำข้าวสารไปอบจากนั้นจึงเอามาปั่นเป็นผงทีหลัง และวิธีนำข้าวสารไปแช่น้ำ จากนั้นจึงเอาไปอบและปั่นเป็นผงละเอียดทีหลัง เพื่อศึกษาการต้านอนุมูลอิสระของแป้งจากข้าวเบายอดม่วง ที่ทำการผลิตด้วยวิธีการต่างๆ และเปรียบเทียบความสามารถในการย่อยของแป้งที่ผลิตด้วยวิธีนำข้าวสารไปปั่นเป็นผงละเอียด ข้าวหุงสุก และขนมปังจากแป้งของข้าวเบายอดม่วง