การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยที่ได้จากการเพาะเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์ African Night Crawler (AF) ด้วยขยะอินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญาภรณ์ อ่อนชุลี, ธัญสินี นิรันรัตน์, ณัฐวาณี ชูหอยทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร, พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีแนวโน้มประชากรและการขยายตัวของชุมชนจังหวัดตรังที่มากขึ้น ดังนั้นจึงเกิดปัญหาขยะมูลฝอยที่ตามมา พบว่าอัตราขยะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย การกำจัดขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้โดยเฉพาะขยะมูลฝอยที่เป็นอินทรีย์สารพบว่าเป็นขยะอินทรีย์เฉลี่ยร้อยละ 63.36 (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง, 2564) นอกจากนี้พบว่าขยะอินทรีย์จากในตลาดสดชุมชนมีหลายประเภท ส่วนใหญ่จะเป็นเศษผักจากทางผู้ขายที่คัดแยกผักซึ่งคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นประโยชน์โดยการนำเศษผักที่ไม่ผ่านกระบวนการคัดแยกหรือผักตกเกรด มาให้ไส้เดือนเป็นอาหาร และศึกษาประสิทธิภาพของมูลไส้เดือนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงโดยการนำมาศึกษาหาธาตุอาหาร

ไส้เดือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจเพราะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลาย มีความสำคัญต่อวงจรสิ่งแวดล้อมบ่งบอกถึงสภาพความสมบูรณ์ของดิน ซึ่งพบเจอได้ทั่วไปทุกพื้นที่แม้ว่าแต่ละที่จะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน สามารถพบเจอได้ง่ายและมีจํานวนมาก ไส้เดือนนั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้มากมายเช่น ช่วยทำให้โครงสร้างชั้นดินดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารแก่ดิน การย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ ผลที่ได้จากการย่อยอินทรีย์วัตถุคือปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือนที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อความต้องการและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช นับได้ว่าผลผลิตจากการเลี้ยงไส้เดือนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระบบเกษตรได้หลากหลาย สร้างรายได้ และยกระดับสภาพความเป็นอยู่ได้อย่างยั่งยืน (รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง ,2560) นอกจากนี้ไส้เดือนพันธุ์ African Night Crawler (AF) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Eudrilus eugeniae มีถิ่นกำเนิดบริเวณแอฟริกาตะวันตก เนื่องจากมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนจึงเหมาะแก่การเพาะพันธุ์กับพื้นที่เขตร้อนหรือกึ่งร้อนเท่านั้น ลำตัวค่อนข้างใหญ่ ยาวสูงสุดได้ถึง 30 เซนติเมตร ลำตัวสีแดงเหลือบน้ำเงิน ปลายหางซีด สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว เป็นพันธุ์ที่นิยมกันมากในปัจจุบัน กินเก่ง โตเร็ว (วารสารดินและปุ๋ย,2557) ไส้เดือนสายพันธุ์นี้มีความสามารถในการย่อยสลายขยะในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว (Journal of Agricultural Production (JAP)-คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่,2563)

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพและปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยมูลไส้เดือน ได้แก่ ธาตุไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P) และ โพแทสเซียม (K) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์ African Night Crawler (AF) จากขยะอินทรีย์ภายในชุมชนอีกทั้งยังเป็นอีกทั้งยังเป็นแนวทางในการลดขยะมูลฝอยประเภทขยะอินทรีย์ภายในชุมชน