ชุดชาร์จสำรองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิติพัทธ์ จำปา, กรภัทร พุทธรัตนัง, กิตติภณ รัตนกาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารีรัตน์ แก้วพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบูรณะรำลึก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางคณะผู้จัดท าได้ท าการศึกษาและจัดท าโครงงานในหัวข้อ

”ชุดชาร์จส ารองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” ซึ่งได้มีการออกแบบเชิงวิศวกรรม

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทั้งต่อผู้ใช้และอุปกรณ์ การออกแบบรูปลักษณ์ชิ้นงาน

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์คือ ใช้งานง่าย พกพาสะดวก และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน

เช่น การเพิ่มความเร็วในการชาร์จด้วยการต่อแผงชิ้นงาน จากนั้นได้มีการทดสอบการใช้งาน

โดยใช้แสงสว่างจ าลองในห้องทดลองและแสงอาทิตย์จริง