การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ในการลดการวางไข่ของแมลงวัน และการยับยั้งการเกิดแก๊สแอมโมเนียและแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ในฟาร์มปศุสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา คุยสูงเนิน, สุชานันท์ โพธิ์เกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ บุตรสุด, ภานุพงศ์ ปราบหนองบัว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากฟาร์มปศุสัตว์มีการขยายตัว และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันซึ่งเป็นพาหะนำโรค และอีกปัญหาสำคัญคือ กลิ่นจากมูลสัตว์ที่เกิดจากการหมักของเสีย ทำให้เกิดก๊าซที่มีกลิ่นเหม็นอันประกอบไปด้วย แก๊สแอมโมเนียและแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้นำน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่าน ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ หรือการนำมาใช้ในครัวเรือน มาศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 การศึกษาอัตราส่วนของน้ำส้มควันไม้ที่เหมาะสมสำหรับนำมาเป็นสารไล่แมลงวัน เริ่มต้นจากการเก็บตัวอย่างของหนอนแมลงวันในฟาร์มปศุสัตว์ มาเลี้ยงเพิ่มจำนวนเพื่อใช้ในการทดลอง ในการการทดลองจะใช้น้ำส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นต่างกัน คือ 1, 2, 3, 4, 5% ฉีดพ่นลงในแผ่นทดสอบ แล้วนำไปวางไว้ในตู้ทดสอบ จากนั้นปล่อยแมลงวันเข้าไปโดยใช้ ตัวผู้ 25 ตัว และตัวเมีย 25 ตัว เมื่อครบ 30 นาทีทำการนับจำนวนแมลงวันที่เกาะบนแผ่นทดสอบ และทำซ้ำทุกๆ 30 นาทีจนครบ 4 ชั่วโมงและบันทึกผลการทดลอง แล้วนำข้อมูลจากการทดลองไปวิเคราะห์ผล

ตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพยับยั้งการเกิดแก๊สแอมโมเนียและแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟล์ โดยใช้เครื่องมือตรวจความเข้มข้นของแก๊สดังนี้ 1. เครื่องมือตรวจวัดก๊าซชนิด Gas Analyzer หรือ Gas Detector 2. เครื่องมือตรวจวัดก๊าซชนิดปั้มมือ (Gas Sampling Pump) 3. เครื่องตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) H2S (Portable Hydrogen Sulfide Detector) แบรนด์ : KEPLER รุ่น : KAQ-54H 4. เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย ยี่ห้อ Tasi รุ่น TA8405 . วิธีตรวจวัดความเข้มข้นของแก๊ส คือ จัดเตรียมมูลวัวใส่กล่องสำหรับทดลอง 5 กล่อง กล่องละ 500 กรัม แล้ววัดความเข้มข้นของแก๊ส ครั้งที่ 1 ก่อนการฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ จากนั้นบันทึกผล เตรียมน้ำส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้น 1, 2, 3, 4, 5% ใส่ลงในขวดสเปรย์ให้ได้ปริมาตร 50 มิลลิลิตรแล้วฉีดพ่นให้ทั่วกล่องทดลอง กล่องละความเข้มข้นทิ้งไว้ 30 นาที แล้วจึงทำการตรวจวัดค่าแก๊สครั้งที่ 2 เมื่อครบ 1 วัน จึงทำการวัดความเข้มข้นของแก๊สอีกครั้ง จนครบ 5 วัน บันทึกผลและวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแก๊ส สิ้นสุดการทดลอง