เบ้ากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรกานต์ วรรณกาญจน์, สุทธิดา เอี่ยมสอาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัลยา วงค์ใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักหวานป่าเป็นผักเศรษฐกิจที่มีราคาค่อนข้างแพงมีจำหน่ายตลอดทั้งปี เป็นสินค้าส่งออก แต่ปริมาณของผลผลิตที่ออกมายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อแก้ปัญหา

การงอกของเมล็ดและอัตราการรอดชีวิตของต้นอ่อนผักหวานป่าที่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำ อันเนื่องจากการใช้ถุงพลาสติกในการเพาะชำเมล็ดในขั้นตอนการย้ายต้นกล้าลงปลูกในดินทำให้รากถูกกระทบกระเทือน

ส่งผลทำให้ต้นอ่อนตาย ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะแก้ปัญหาด้วยการนำเบ้ากุดจี่เทียมที่ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติมาทดแทนถุงพลาสติก โดยใช้มูลควายปั้นขึ้นรูปเป็นทรงกลมภายในมีเส้นใยจากแกนกลางของลำต้นมันสำปะหลังที่มีเชื้อรา T. harzianum เป็นราพี่เลี้ยงให้กับต้นอ่อนของเมล็ดพันธุ์ผักหวานป่า ส่วนผงจากใบพืชสมุนไพรที่กลิ้งติดไว้ภายนอกเบ้ากุดจี่เทียมสำหรับป้องกันการเข้าทำลายของปลวก

ทั้งสภาพการทดลอง ณ บริเวณบ้านและบริเวณผืนป่า ซึ่งส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงถึง 84 % และส่วนอัตราการรอดชีวิตสูงถึง 80 %

ดังนั้นการแก้ปัญหาครั้งนี้สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุจากธรรมชาติโดยเฉพาะลูกเบ้าแมลงกุดจี่ยักษ์ และวัสดุที่ใช้ผลิต

เบ้ากุดจี่เทียม ซึ่งเป็นแนวการแก้ปัญหาแบบเกษตรอินทรีย์โดยแท้