เครื่องกรองน้ำไหล ไขรหัสฟีโบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สวริณ พฤติสืบ, เขมาพร งามสิริเรืองสกุล, วรมน สุขนิรันดร์จารุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์ เสถียนจารุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง เครื่องกรองน้ำไหล ไขรหัสฟิโบ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างระบบเครื่องกรองน้ำไหลจากระบบปั๊มลม โดยอาศัยความสัมพันธ์ของรหัสฟีโบนักชี ในการนำน้ำเข้าสู่เครื่องกรองและควบคุมอัตราการไหลของน้ำปัจจุบันเครื่องกรองน้ำระบบน้ำไหลต้องนำปั๊มน้ำใส่ลงไปในบ่อหรือตู้ปลาเพื่อดูดน้ำจากบ่อขึ้นมาผ่านระบบกรองน้ำก่อนจะปล่อยน้ำคืนสู่บ่อตามเดิม การที่ต้องนำปั๊มน้ำใส่ลงไปในบ่อค่อนข้างอันตรายเพราะ หากเกิดไฟรั่วไหลจะทำให้ปลาหรือสัตว์น้ำที่เลี้ยงตายทั้งบ่อ คณะผู้จัดทำจึงคิดทำเครื่องกรองน้ำระบบน้ำไหล โดยไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำใส่ลงไปในบ่อ และให้มีประสิทธิภาพพอเทียบเท่าเครื่องกรองน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เครื่องกรองน้ำระบบน้ำไหลแบบที่ต้องนำปั๊มน้ำใส่ลงไปภายในตู้ปลา) โดยอาศัยหลักการเรื่องแรงดัน การแทนที่น้ำ และลำดับของฟิโบนักชี มาช่วยในการควบคุมและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำให้เครื่องกรองน้ำ