รูปแบบพจน์ทั่วไปของ x^k + 1/(x^k) เมื่อ k เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ขึ้นไป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัสร์พสุ รุ่งฉัตร, ชยพัทธ์ เวียงนาคแสนสุข, พีรณัฐ เทพสุคนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา เมืองมา, อภิสิทธิ์ เมืองมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พหุนาม x^2 + 1/(x^2) มักถูกพบในโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งหลังจากที่ได้หาค่าของพหุนามนี้แล้ว จึงมีความสนใจในการหาพจน์ทั่วไปในรูป x^k + 1/(x^k) สำหรับ k >= 0 โดยศึกษาความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ที่ได้สำหรับค่า k ในแต่ละค่า แล้วนำมาเขียนให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไป เพื่อความสะดวกในการคำนวณ