การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหารหลักเพื่อทำผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญภา วังกรานต์, สุชานรี พรธานิศกุล, ชุติชัย กิจสุวรรณรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภจินต์ มีมุข, พิมพ์รดา เพิ่มพูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์บูรณาการสะเต็มศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการศึกษาธาตุอาหารหลักเพื่อทำผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาธาตุอาหารจากวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1)เพื่อศึกษาแบบแม่พิมพ์ที่เหมาะสมสำหรับทำผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ2) เพื่อศึกษาแบบแม่พิมพ์ที่เหมาะสมสำหรับการทำกระถางเพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ 3) เพื่อศึกษาธาตุอาหารจากวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์เพาะ ต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ 4) เพื่อศึกษาชนิดของตัวประสานที่เหมาะสมสำหรับทำผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ 5) เพื่อศึกษาความคงทนจากผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ 6) เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกล้าในผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น6ขั้นตอนการทดลอง พบว่า1)แบบแม่พิมพ์ที่เหมาะสมสำหรับทำผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ คือ แบบแม่พิมพ์นอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ขอบหนา 0.5 เซนติเมตร ความสูง 6 เซนติเมตร และแบบแม่พิมพ์ภายใน เส้นผ่านศูนย์กลาง5.5 ความสูง 6 เซนติเมตร2)วัสดุธรรมชาติตั้ง3ชนิด มีธาตุอาหารหลัก N,P,K ที่จำเป็นสำหรับต้นกล้า 3)วิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ ที่ดีที่สุด คือ การใช้แม่พิมพ์ 4)ชนิดของตัวประสานที่เป็นกาวแป้งเปียกและกาวลาเท็กซ์มีการยึดติดกับวัสดุธรรมชาติไม่แตกต่างกันมากนัก 5)ความคงทนของผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ อยู่ในระดับดีมากสามารถตกจากที่สูงได้ 2.5 เมตร ดูดซับน้ำได้ดี 30 วัน และการฝังกลบในดินสูงสุด 45 วัน 6)การเจริญเติบโตของต้นกล้าที่ปลูกในผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ