สารสกัดฆ่าเหาจากสมุนไพรเเบบบาธบอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญาภา โกมุทธพงษ์, วรดร ดีมีวงษ์, ณัฐวิภา ธงอาษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์กมล พลอ่อนสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บาธบอมฆ่าเหาเเพะได้สร้างขึ้นเพื่อลดการใช้สารเคมีในการฆ่าเหาเเพะ โดยการใช้พืชสมุนไพรที่สามารถหาได้ทรัวโดยมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพืช 3 ชนิด ได้เเก่ มะระขี้นก,ใบยอ เเละใบยาสูบ โดยมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฆ่าที่ความเข้มข้นต่างๆ เเละหลังจากที่ได้ชนิดของพืชเเละความเข้มข้นที่เหมาะสมก็นำมาเเปรูปให้อยู่ในรูปบาธบอมเพื่อความทันสมัยมากขึ้น