การทดสอบโปรตีนด้วยสารสกัดแทนนินจากส่วนต่างๆของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญลักษณ์ จันทะเสน, กสวรรณ วรรณูปถัมภ์, ปิณฑิรา พิศลืม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้นำเสนอ “การทดสอบโปรตีนด้วยสารแทนนิน “ สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ทดลองและเปรียบเทียบการสกัดสารแทนนินจากส่วนต่างๆของพืชเพื่อนำมาทดสอบโปรตีนนอกเหนือจากไบยูเรต เนื่องจากพบว่าสามารถทดสอบสารแทนนินได้โดยการตกตะกอนไข่ขาว ซึ่งไข่ขาวเป็นสารอาหารประเภทโปรตีน กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้ทำการสกัดสารแทนนินจากส่วนต่างๆของพืช ได้แก่ ส่วนใบคือใบฝรั่ง ส่วนเปลือกคือเปลือกมังคุด ส่วนผลคือผลกล้วยและส่วนลำต้นคือลำต้นยูคาลิปตัส ในปริมาณที่เท่ากันโดยนำส่วนของพืชข้างต้นมาตากแห้งก่อนและใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย จากนั้นจึงนำไปทดลองหยดลงในสารละลายตัวอย่างในบีกเกอร์ ครอบฝาบีกเกอร์ด้วยกระดาษฟรอยด์เพื่อทดสอบโปรตีน แล้วทิ้งไว้ 7 วัน อาหารที่มีการตกตะกอนเกิดขึ้นจะถูกนำตะกอนไปหลอมเหลวด้วยความร้อนแล้วนำไปทดสอบต่อด้วยการตกตะกอนในไข่ขาวเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นสารแทนนินจริงหรือไม่

การทดลองนี้มีผลต่อการศึกษาการทดสอบโปรตีนจากอาหารนอกเหนือจากหลักสูตรที่เรียนคือใช้ไบยูเรตทดสอบ ผลของการทดลองโครงงานนี้เป็นแนวทางในการประยุกต์เพื่อใช้ทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีนต่อไป