ฟังก์ชันกับอุณหภูมิภายในบ้านจากหลังคาต่างสี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุกิตติ์ ศรสงวนสกุล, นวกร บุญเมือง, ณิชานันทน์ สิงติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเพียรพิศ นววิศิษฏ์กุล, อิงอร รักษ์ขาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสมการประมาณค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของหลังคาในรูปอนุกรมเวลา 2) เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของหลังคาสีดำ, สีแดง, สีน้ำเงิน, สีขาว โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ด้วยวิธีกำลังสองน้อยสุด

พบว่า สมการประมาณค่าอุณหภูมิของหลังคา สมการสำหรับการคำนวณความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลของหลังคาสีดำ คือ log⁡Y ̂ =1.5885+0.0008t หลังคาสีดำมีอุณหภูมิเฉลี่ย 38.78 องศาเซลเซียส สมการสำหรับการคำนวณความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลของหลังคาสีแดง คือ log⁡Y ̂ =1.5812+0.0007t หลังคาสีแดงมีอุณหภูมิเฉลี่ย 38.13 องศาเซลเซียส สมการสำหรับการคำนวณความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลของหลังคาสีน้ำเงิน คือ log⁡Y ̂ =1.5465+0.0006t หลังคาสีน้ำเงินมีอุณหภูมิเฉลี่ย 35.20 องศาเซลเซียส สมการสำหรับการคำนวณความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลของหลังคาสีขาว คือ log⁡Y ̂ =1.5676+0.0009t หลังคาสีขาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 36.95 องศาเซลเซียสและได้อุณหภูมิเฉลี่ยของหลังคาเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ สีดำ สีแดง สีน้ำเงิน และสีขาว ทั้งนี้ยังส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มและเป็นการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์อีกด้วย