การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดสารพิษกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตในยาฆ่าแมลง โดยใช้สารสกัดหยาบจากรางจืดและย่านางแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กวีพงษ์ แกล้วกล้า, ชญานิน เเสงใส, ณัฏฐาภรณ์ พลรบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วนิดา โพธิเสนา, น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดสารพิษกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตโดยใช้สารสกัดหยาบจากรางจืดและย่านางแดง โดยวิธีการสกัดหยาบจากพืชทั้ง 2 ชนิดด้วยตู้อบไอร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง นำมาปั่นแล้วร่อนด้วยตะแกรง จากนั้นละลายด้วยเอทานอล 95% อัตราส่วน 1:3 แล้วคนด้วยเครื่องคนสาร (magnetic stirrer) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำสารที่ได้มากรองผ่านกระดาษกรองเพื่อแยกกากออกจากสารละลาย จากนั้นนำสารละลายมาระเหยตัวทำละลายออกโดยเครื่อง Rotary evaporator จนเกือบแห้งและนำมาหา %yield จากนั้นดูดสารสกัดเก็บใส่ขวดสีชา เตรียมสารละลายสารพิษกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตความเข้มข้น 10 ppm เติมใส่หลอดทดลอง หลอดละ 5 mL เติมสารสกัดหยาบจากรางจืดและย่านางแดงลงในสารละลายสารพิษกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต โดยให้ได้ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบคือ 0.1 0.2 0.4 0.8 1.6 ppm ปิดปากหลอดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ แล้วตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง เติมชุดทดสอบ GT ลงไปในสาร จากนั้นวัดค่าความเข้มข้นของสารละลายสารพิษกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 425 nm ทุกๆ 5 นาที จนครบ 30 นาที เทียบกับกราฟมาตรฐานสารพิษกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต โดยในการทดลองทุกขั้นตอนยึดหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ แล้วนำมาผสมกับกราฟมาตรฐานและหาปริมาณสารกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตจากสมการ y=mx+c บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติมีค่าเฉลี่ย(x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และค่า %Yield จากนั้นจะทราบค่าความเข้มข้นของสารพิษกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยใช้สารสกัดหยาบจากรางจืดและย่านางแดง เพื่อแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการลดสารพิษกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต