การพัฒนาโมเดลทำนายการสุกของทุเรียนโดยใช้แมชชีนเลิร์นนิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัคจิรา วงศ์วิฉาย, จตุพร เรืองวิไลกฤตย์, ธนศักดิ์ กลมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันทุเรียนเป็นผลไม้ที่นิยมเป็นอย่างมาก วิธีการสังเกตว่าทุเรียนสุกแล้วหรือยังนั้นสังเกตได้จากหลายๆอย่าง ที่มักจะเห็นคือการเคาะฟังเสียงและดูองค์ประกอบอื่นๆ แต่เนื่องจากคลาดเคลื่อนบ่อยครั้งทำให้ไม่ได้ลิ้มรสชาติที่ต้องการ ปัจจุบันมีการวัดระดับความสุกของทุเรียนหลายแบบ คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาโมเดลทำนายระดับความสุกของทุเรียนโดยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายนั้นจะประมวลผลจากเปลือกทุเรียนโดยอาศัยการทำงานของ Machine learning บ่งบอกระดับความสุกได้ 4 ระดับ คือ ทุเรียนแบบอ่อน สุกแบบกรอบ สุกแบบนิ่ม และสุกแบบเละ ทำให้เราสามารถทราบระดับความสุกของทุเรียนได้