การพัฒนาโปรแกรมตรวจนับจำนวนโคโลนีของยีสต์ในจานเพาะเชื้อจากความทึบแสงบนโมบายแอพพลิเคชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญาน์นันท์ กองแก้ว, ชญาน์นันท์ ผิวผา, ณัฐาสินี ศรีโพนดวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบัน การทดลองเพาะเชื้อรามีการนับจำนวนเชื้อราโดยการนับโดย Colony count เป็นเทคโนโลยีที่นับจำนวนจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นการนับเฉพาะจำนวนโคโลนีในยีสต์ โดยที่เครื่องนับจำนวนโคโลนีมีราคาที่แพง และต้องใช้ในห้องปฏิบัติการ

โดยในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการนับจำนวนยีสต์ในจานเพาะเชื้อโดยมีการในเทคนิคการประมวลผลของภาพต่างเช่น การแปลงภาพสีเป็นภาพระดับเทา การแปลงภาพระดับเทาเป็นภาพขาวดำ แบบจำลองสี HSV การลบความขุ่นมัวของรูปภาพ การแยกวัตถุที่ติดกัน การกร่อนภาพ เป็นต้น และมีการเขียนโปรแกรมในการคำนวณและแสดงผลอีกด้วย และการทำมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ในการพยากรณ์จำนวนโคโลนีในจานเพาะเชื้อ และทดสอบประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจนับจำนวนโคโลนีของยีสต์จากภาพถ่ายจานเพาะเชื้อ