การศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากหนุมานนั่งแท่น ใบสาบเสือ และหญ้าแห้วหมูต่อการแข็งตัวของเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มินฮาร์ท ปาณะลักษณ์, อลินรัตน์ เทพสิงห์, อนุพงษ์ กระดี่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราวรรณ ไชยมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ได้พัฒนาพาสเตอร์ยาออกมาหลากหลายรูปแบบเพื่อใช้ในการปิดบาดแผลที่เกิดขึ้นตามร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลจากความบังเอิญ หรือความประมาทจากการดำรงชีวิต แต่อย่างไรก็ตามพาสเตอร์ยาเหล่านั้นทำได้เพียงแค่ป้องกันบาดแผลไม่ให้ติดเชื้อและปิดปากแผลไว้เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนช่วยให้เลือดหยุดไหลได้รวดเร็วขึ้นหรือช่วยในการสมานบาดแผลแต่อย่างใด ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และจากการสังเกตภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มีการนำพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดมาใช้ในการห้ามเลือด รักษาบาดแผล ทำให้เลือดจากแผลสดหยุดไหลได้รวดเร็วขึ้น อาทิเช่น หนุมานนั่งแท่น ใบสาบเสือ และหญ้าแห้วหมู

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสามารถในการห้ามเลือดของสมุนไพรที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ด้วยการเปรียบเทียบความสามารถของสารสกัดหนุมานนั่งแท่น ใบสาบเสือ และหญ้าแห้วหมูต่อการแข็งตัวของเลือด เพื่อเป็นข้อมูลทางเลือกของการใช้สมุนไพรในการห้ามเลือดตามภูมิปัญญาชาวบ้าน และพัฒนาต่อไปเป็นแผ่นเจลห้ามเลือดสมุนไพรที่สามารถใช้ในการห้ามเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ