โค้ดลับการเจริญเติบโต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มุมิน เจ๊ะแว, ณภัทร จันทร์หงษ์, วิชยุต์ ลูกจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นูรไลลา ยาเซ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุไหงโกลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการปลูกผักถือเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานมากโดยเฉพาะขั้นตอนของการดูแลหรือการรดน้ำ ซึ่งต้องใช้แรงคนในการรดน้ำโดยอาศัยการสังเกตสภาพอากาศความร้อน ความชื้น ที่สามารถสัมผัสได้ อาศัยประสบการณ์ผู้เพาะปลูกนั้นๆซึ่งในยุค4.0มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลายทางคณะผู้จัดทำจึงคิดและออกแบบสร้างสปริงเกอร์รดน้ำอัตโนมัติขึ้น เพื่อเสนอความต้องการและตอบโจทย์ยุคปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีแทนการใช้แรงคน ผลปรากฏว่าการเจริญเติบโตของต้นพืชเติบโตได้ดีกว่าการเจริญเติบโตแบบธรรมชาติ และ สามารถลดการใช้งานแรงคน ดังนั้นการใช้คำสั่งโค้ดโปรแกรมและแบบสิ่งประดิษฐ์ เพื่อรองรับการใช้น้ำในการเจริญเติบโตของต้นกะเพรา เป็นโค้ดคำสั่ง ที่ใช้การวัดความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ไปสั่งการสปริงเกอร์ รดน้ำในแปลนสาธิต ซึ่ง ผลที่ได้ จากการวัดใบกะเพรามีค่าที่เติบโตดีกว่า การให้น้ำตามธรรมชาติ โดยเฉลี่ย เริ่มวัดขนาดใบในสัปดาห์ที่ 3 คิดเป็น 1.08 เท่า สัปดาหาที่ 4 1.1 เท่า สัปดาห์ที่ 5 1.07 เท่า สัปดาห์ที่ 6 1.14 เท่า ของการให้น้ำตามธรรมชาติ

เปรียบเทียบการเติบโตของลำต้น ต้นกะเพรา โดยใช้คำสั่งโค้ดโปรแกรมและแบบแปลนสาธิต การให้น้ำ ต้นกะเพรา สัปดาห์ที่ 1 เฉลี่ย 1.33 เท่า สัปดาห์ที่ 2 1.11 เท่า สัปดาห์ที่ 3 1.06 เท่า สัปดาห์ที่ 4 1.13 เท่า สัปดาห์ที่ 5 1.16 ท่า สัปดาห์ที่ 6 1.1 เท่า