การศึกษาข้อมูลและศึกษาการนำประโยชน์ของเห็ดพิษมาใช้ในการทำน้ำหมัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวงข้าว แสนทวีสุข, ฐิตาญา มาสุข, ภัณฑิรา อุ่นคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนพรรณ วังดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้ เป็นโครงงานเกี่ยวกับการศึกษาเห็ดพิษและประโยชน์ของเห็ดพิษ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารพิษที่อยู่ในเห็ดพิษ ผลกระทบต่อมนุษย์ที่ได้รับสารพิษจากเห็ด และนำประโยชน์ของเห็ดพิษมาใช้ โดยการทำน้ำหมักชีวภาพในการกำจัดเพลี้ยแป้งมันสัมปะหลังสีชมพู จากเห็ดพิษทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ เห็ดไข่หงส์ ( Scleroderma citrinum) พบในบริเวณในป่าสน เห็ดขี้ควาย (Psilocybe cubensis) พบในบริเวณกองขี้ควายเก่าๆ และเห็ดระโงกหิน (Amanita phalloides) พบในบริเวณต่างๆของประเทศไทย

วิธีการศึกษาประกอบด้วยการศึกษาแบบรวบรวมข้อมูลค้นหาในอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ต่างๆที่สามารถเชื่อถือได้ วิเคราะห์และนำมาสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดพิษ