การสกัดกรดแลคติกจากน้ำผักกาดดองเพื่อทำผงหมักถนอมอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปทิตตา นิลเรือง, นภัสนันท์ หัดนา, ธัญวดี คำสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สวิชญา เหลาโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารหมักดองใช้จุลินทรีย์เป็นส่วนช่วยให้อาหารสามารถอยู่ได้นานขึ้นและ ที่นิยมใช้เป็นส่วนมากคือแบคทีเรียกรดแลคติก หรือแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส ซึ่งสารนี้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและเป็นส่วนช่วยในการปรับสภาพความเป็นกรดในอาหาร ทางคณะผู้จัดทำจึงศึกษาเกี่ยวกับ กรดแลคติก ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในอาหารจำพวกหมักดอง ผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ น้ำผักกาดดองซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้คนส่วนใหญ่ไม่นิยมนำน้ำผักกาดดองมาใช้ในการประกอบอาหาร โดยจากการศึกษาพบว่าในน้ำผักกาดดองมีกรดแลคติกซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการหมักดองด้วยเกลือ น้ำตาล และน้ำ โดยในกระบวณการการหมักดองนั้นได้เกิดจุลินทรีย์และเกิดกรดแลคติก ผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะสกัดกรดแลคติกในน้ำผักกาดดองเพื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการหมัก และเพื่อนำมาพัฒนาเป็นผงหมักถนอมอาหารต่อไป