การศึกษาการบําบัดคุณภาพน้ำเสียโดยวิธีทางชีวภาพด้วยสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางร่วมกับสาหร่ายคลอเรลลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทยุต พิบูลศักดิ์, พิทยาภรณ์ ทาคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาการบำบัดคุณภาพน้ำเสียโดยวิธีทางชีวภาพด้วยสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางร่วมกับสาหร่ายคลอเรลลา จัดทำขึ้นเพื่อนำใบหูกวางที่ไร้ประโยชน์มาทำให้เกิดคุณค่า โดยนำมาใช้บำบัดน้ำเสียบริเวณโรงอาหารของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เนื่องจากใบหูกวางเมื่อนำมาสกัดจะได้สารแทนนิน ซึ่งสารแทนนินสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในน้ำเสียได้ จากนั้นเพื่อให้ได้คุณภาพน้ำที่ดียิ่งขึ้น เราจะนำสาหร่ายคลอเรลลา ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้เช่นกัน เนื่องจากในน้ำเสียที่ถูกกการบำบัดด้วยสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางแล้ว อาจยังพบปริมาณสารอาหารหลงเหลืออยู่ สาหร่ายคลอเรลลาสามารถลดปริมาณสารอาหารในน้ำได้ และยังเป็นผลดีต่อสาหร่าย เพราะสาหร่ายนำสารอาหารเหล่านั้นมาช่วยในการเจริญเติบโต ดังนั้นจึงถือว่าเป็นการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อสร้างรายได้พร้อมกับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไปในตัว