การศึกษาลักษณะทางเรขาคณิตของพื้นที่ผิวและคุุณสมบัติการดูดซับเสียงของวัสดุผสมระหว่างเส้นใยธรรมชาติและปูนยิปซัม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร เลาวกุล, ครองศักดิ์ วะทันติ, ณัฐวุฒิ ถินราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลนภา พรรื่นเริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้การพัฒนาวัสดุก่อสร้างในระบบอุตสาหกรรมไทยเป็นไปอย่างกว้างขวางและมีวัสดุมากมาย หลากหลายให้เลือกใช้ ทั้งในด้านของราคาและคุณภาพ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น แผ่นยิปซัม มีหลากหลายประเภท ได้แก่ แผ่นยิปซัมสำหรับตัดโค้ง แผ่นยิปซัมทนความร้อน แผ่นยิปซัมทนไฟ และ แผ่นยิปซัมทนความชื้น ซึ่งแผ่นยิปซัมนี้มีความสะดวก น้ำหนักเบา และ รวดเร็ว ในการสร้างบ้านหรือกั้นห้อง อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่ติดตั้งง่ายมีความทนทานต่อไฟสูงและเหมาะสมกับพื้นที่งานต่อเติม(กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานการเหมืองแร่,2560) แต่ในแผ่นยิปซัมบางชนิดก็ไม่เหมาะกับงานที่ต้องการเก็บเสียง เช่น ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องซ้อมดนตรี

จากการศึกษางานวัสดุที่ใช้สำหรับบุผนังภายในจากธรรมชาติพบว่าส่วนใหญ่มีการนำ วัสดุจากธรรมชาติชนิดต่าง ๆ มาผสมกับกาวเคมี โดยมีการศึกษาแผ่นดูดซับเสียงทั้งที่ทำจากพืชชนิดต่าง ๆ และที่ทำจากเส้นใยแก้ว เช่น การศึกษาการดูดซับเสียงจากการประยุกต์ใช้เส้นใยมะพร้าว (บูรฉัตร, 2544 ; ภูษิต และ กนกวรรณ, 2555) เนื่องจากเป็นวัสดุทาง ธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีจึงมีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการใช้สารฟอมัลดีไฮด์ (ฉันท์ทิพ และ มนทิพย์, 2552) ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่มีศักยภาพในการ นำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุประสานและยังสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการทำลายของแมลงต่าง ๆ วัสดุบุผนังภายในรูปแบบใหม่ ๆ นี้ถูกนำไปใช้ตกแต่งงานภายในอาคารเพื่อให้เกิดความสวยงาม ทดแทนการ ใช้ไม้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพช่วยกันความร้อนจากภายนอกที่จะเข้าสู่ ภายในอาคารซึ่งส่งผลให้สิ้นเปลืองการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง นอกจากนี้ยังช่วยลดเสียงรบกวนที่เกิดจาก ภายในและภายนอกในอาคารได้อีกด้วย (ชัยพฤกษ์ , 2555)คุณภาพการดูดซับเสียงของวัสดุแต่ละชนิดนั้นแปรผันตามความถี่ของเสียง ซึ่งประเภทของแผ่นดูดซับเสียงแบงไดเปน 4 ประเภทดังนี้ (ปรีชญา รังสิรักษ. 2541) 1. แผนดูดซึมที่โปรงเบาเหมือนฟองน้า (Porous) เหมาะสำหรับเสียงที่มีความถี่สูงๆ 2. แผนดูดซึมที่เปนเยื่อแผน (Membrane) เหมาะสำหรับเสียงที่มีความถี่ต่ำ 3. ตัวดูดซึมเสียงกำทอน (Resonant) สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับชวงความถี่ของเสียงไดสามารถ ดูดซึมความถี่เสียงคลื่นแคบ 4. แผ่นดูดซับเสียงที่เป็นรูเหมาะสําหรับเสียงความถี่ปานกลางสามารถปรบขนาดของรูปรางและระยะหางระหวางแผนทั้ง 2 เพื่อใหเหมาะสมกับความถี่ของเสียงไดเชนกัน

จากเหตุผลข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของแผ่นยิปซัมจากเส้นใยผักตบชวาผสมกับเส้นใยจากเปลือกตาลร่วมกับการใช้โฟม โดยออกแบบลักษณะพื้นที่ผิวที่ใช้ในการดดูซับเสียงที่มีลักษณะต่าง ว่ามีความสามารถในการเก็บเสียงแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่จะสามารถนำผลที่ได้ ไปผลิตแผ่นยิปซัมที่ใช้สร้างหรือทำห้องที่ต้องการเก็บเสียงและสามารถนำผลการทดลองที่ได้เป็นผลิตเป็นแผ่นยิบซัมที่ใช้สร้างห้องดนตรีของโรงเรียนได้