การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันโดยเปลือกกล้วยชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลลิตภัทร ชูเชิด, เกวลิน จิราโชติเดชากูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันโดยเปลือกกล้วยชนิดต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพื้นที่ผิวของวัสดุดูดซับ เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันของเปลือกกล้วยทั้ง 3 ชนิด และทดสอบว่าเปลือกกล้วยสามารถดูดซับน้ำมันที่ความหนาแน่นต่างกันได้ เนื่องจากในเปลือกกล้วยมีสารสารเพคตินและเซลลูโลส ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทานและมีความสามารถในการดูดซับดี อีกทั้งยังสามารถใช้แยกและดูดซับน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำได้ โดยนำเปลือกกล้วยทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ เปลือกกล้วยหอม, เปลือกกล้วยน้ำว้า และเปลือกกล้วยหิน ไปศึกษาลักษณะพื้นที่ผิว โดยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM) และนำเปลือกกล้วยทั้ง 3 ชนิด ชนิดละ 50 กรัม ไปทดสอบโดยแช่ในน้ำมัน 2 ชนิด ได้แก่ น้ำมันพืช และน้ำมันหล่อลื่น ชนิดละ 250 มิลลิลิตร เป็นเวลา 120 นาที วัดปริมาตรน้ำมันที่เหลือจากการทดลอง ทำการทดลองซ้ำเป็นจำนวน 3 ครั้ง และนำผลที่ได้จากการทดลองไปคำนวณประสิทธิภาพการดูดซับ หลังจากนั้นนำวัสดุดูดซับที่ได้ไปเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน