การพัฒนาโปรแกรมทำนาย cryptocurrency สำหรับการส่งเสริมการเทรด cryptocurrency

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิศย์ เอี่ยมพัฒนาสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

cryptocurrency เป็นสินทรัพย์ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารและสามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างอิสระผ่านทางอินเทอร์เน็ต จากการที่ cryptocurrency มีความผันผวนสูง ส่งผลให้มีนักลงทุนหลายคนได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสกุลเงินนี้ จากเหตุผลข้างต้นทำให้ผู้จัดทำสนใจที่จะศึกษาข้อมูล cryptocurrency เพื่อพัฒนาโปรแกรมทำนายcryptocurrency สำหรับการส่งเสริมการเทรด cryptocurrency โดยการประยุกต์ใช้ machine learning เพื่อให้นักลงทุนหน้าใหม่มีความกล้าในการลงทุนใน cryptocurrency และสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจจากตลาด cryptocurrency อีกทั้งอาจสามารถลดการผลิตเงินสดลงได้