การพัฒนาโปรตีนแฟกเตอร์แปดด้วยเอ็มอาร์เอ็นเอประเภท Circular mRNA เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรคฮีโมฟีเลีย เอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรฤต บางวิวัฒน์, ฐิติพันธุ์ แซ่แต้

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ, ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคฮีโมฟีเลีย เอ เป็นโรคเลือดออกไหลไม่หยุดหรือเลือดออกง่าย ที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในผู้ป่วยทั่วโลกและยังเป็นโรคที่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ยากที่สุดโรคหนึ่ง โรคฮีโมฟีเลีย เอ เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมจึงทำให้ในปัจจุบันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากเลือดออกได้ โดยการให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะเลือดออกและการให้โปรตีนแฟกเตอร์แปดเข้มข้นโดยเร็ว เมื่อมีภาวะเลือดออกเกิดขึ้น แต่การให้โปรตีนแฟกเตอร์แปดเข้มข้นในปริมาณมากนั้น มีมูลค่าที่สูงดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของโปรตีนแฟกเตอร์แปดที่ถูกสร้างจากการถอดรหัส (translation) ด้วยวิธี enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) และ one-stage clotting assay ในหลอดทดลอง

คำสำคัญ : โรคฮีโมฟีเลีย เอ, โปรตีนแฟกเตอร์แปด, การถอดรหัส (translation)