การพัฒนาโปรแกรมนิตยสารและโมเดลสามมิติเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะของไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ กลัดสอาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาอีม บินอิบรอเฮง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศีกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและนำเสนอออกมาให้รูปแบบของตัวโปรแกรมนิตยสารที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เปิดพื้นที่การเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ ได้มองเห็นโมเดลสามมิติของชุดประจำชาติไทย ที่เป็นภาพจำในเวลาที่นึกถึงชื่อประเทศไทย รวมถึงตัวนิตยสารนี้เองยังมีการรวบรวมเอกลักษณ์ที่โด่นเด่น เส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินรถไปยังสถานที่ยอดนิยม การท่องเที่ยว เพื่อเป็นประโยชน์จุดฝขายแกนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด ผู้คนที่เข้าถึงได้ง่าย ถึงแม้จะไม่ได้อยู้ในสถานที่จริงแต่สามารถเห็นข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ในตัวโปรแกรมนี้