แผ่นรักษาแผลจากไคโตซาน และ PVA ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบกะเม็งและต้นหัสคุณ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชชา เลี้ยงกิจพิพัฒน์, ธัชกร เที่ยงบุญกุล, ริฟฮาน ดือราแม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต บัวดำ, ชิตชไม โอวาทฬารพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง แผ่นรักษาแผลจากไคโตซาน และ PVA ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบกะเม็งและต้นหัสคุณสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตแผ่นรักษาแผลที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเลือกพืช 2 ชนิด คือ ใบกะเม็ง และ ต้นหัสคุณ(ต้นหมุย) นำมาสกัดให้ได้สารสกัดหยาบโดยมีเอทานอลเป็นตัวทำละลายด้วยวิธีกลั่นระเหยภายใต้สุญญากาศ แล้วนำสารสกัดหยาบจากพืชทั้ง 2 ชนิด ไปทดสอบหา

ปริมาณฟีนอลิกด้วยวิธี Folin Ciocalteu Method ทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay และ ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดต่อการแข็งตัวของเลือดพบว่าใบกะเม็งมีปริมาณฟีนอลิกมากกว่าต้นหัสคุณ โดยมีปริมาณ 27.17 mg GAE/g DW และใบกะเม็งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าต้นหัสคุณ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 120.43 ± 2.05 µg/mL นอกจากนี้ ใบกะเม็งยังมีฤทธิ์ต่อการแข็งตัวของเลือดได้ดีกว่าหัสคุณ จากนั้นทำการผลิตแผ่นรักษาแผล โดยแผ่นรักษาแผลมีส่วนผสม คือ ไคโตซาน, PVA และ สารสกัดหยาบจากใบกะเม็งและต้นหัสคุณ จากนั้นนำไปทดสอบประสิทธิภาพการแข็งตัวของเลือดเมื่อผลิตแผ่นรักษาแผลสำเร็จ และสุดท้ายนำไปทดสอบการดูดซึมน้ำของแผ่นรักษาแผล จึงสรุปได้ว่า แผ่นรักษาแผลนี้มีประสิทธิภาพในการห้ามเลือดและรักษาบาดแผลได้ดี