ทดสอบประสิทธิภาพระหว่างกระเพราและสาบเสือในการยับยั้งStaphylococcus aureusที่ก่อให้เกิดสิวอักเสบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์สิริ ปุณณสร้างเกียรติ, วิชญาพร ภูมิโคกรักษ์, ศรวณีย์ โพธิ์ศรีสูง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิกุล บุญเพ็ญ, อำนวยพร ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Staphylococcus aureusเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการอักเสบของสิวดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย staphylococcus aureusจากสารสกัดจากกะเพรา (Ocimum sanctum)และสาบเสือ(Bitter bush)โดยทดสอบหาบริเวณยับยั้งเชื้อ(Inhibition zone)ด้วยวิธี Agar disc diffusion technique

ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดของสาบเสือ มีฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียได้ดีที่สุด โดยมีโซนใส(clear zone) เท่ากับ 8.021 ,7.862 ,8.301 มิลลิเมตร ตามลำดับ อย่างไรก็ตามผลที่ได้ยังมีค่าน้อยกว่าclindamycin (32.67 มิลลิเมตร) ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกะเพราและสาบเสือ และนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดการอักเสบของสิวอีกต่อไป

คำสำคัญ : staphylococcus aureus, Ocimum sanctum, clindamycin, Bitter bush