การวางตำแหน่งน้ำหนักในพ่วงบรรทุกเพื่อความสมดุลมากที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตรีกริช แมนสืบชาติ, ณัฐกิตติ์ งามยิ่ง, นิติภูมิ บุรีรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุทัย พุทธลา, ชญาดา ตะวันหะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการวางน้ำหนักในตำแห่งต่างๆของพ่วงบรรทุกเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับการวางนำ้หนักที่ทำให้รถลากพ่วงบรรทุกและพ่วงบรรทุกมีความปลอดภัยบนท้องถนนมากที่สุด

โดยการใช้หลักการทางฟิสิกส์และการทดลองโดยใช้โมเดล