เจลทาแผลด้วยสารสกัดจากเปลือกแตงโมเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรีย Staphyloccus aureus บนแผลฝีหนอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชณัญชิตา พัดจันทร์หอม, สุวนิตย์ ศรีพัฒน์, วิชชุลดา เมาพัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญฤดี พรมส้มซ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus พบว่าเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus เป็นจุลินทรีย์ใน family Miccoroccaceae ซึ่งมีคุณสมบัติย้อมติดสีแกรมบวก เป็นแบคทีเรียที่มีลักษณะกลม (0.5-1.0 ไมครอน) เรียงตัวเป็นกลุ่มคล้ายพวงองุ่นแต่อาจจะพบเป็นเซลล์เดี่ยว เป็นคู่หรือเป็นสายสั้นๆ (โดยมากไม่เกิน 4 เซลล์) อยู่ปะปนด้วยกันเสมอด้วยกันเสมอเวลาย้อมแกรม แล้วเราจึงหาสารเพื่อนำมายับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ทำให้พบว่าสารประกอบฟีนอลิคสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ได้ และยังทำการศึกษาผลของสารสกัดจากเปลือกผลไม้ที่พบสารประกอบฟีนอลิค จากเปลือกผลไม้ 4 ชนิดคือ มังคุด มะม่วง แตงโม และสับปะรด โดยมี 3 ความเข้มข้นคือ 1,0.1 และ 0.01% ผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งของสารสกัดจากเปลือกผลไม้มีประสิทธิภาพแตกต่างกันไปโดย สารสกัดที่พบว่ายับยั้งได้มากที่สุดคือ สารสกัดจากเปลือกแตงโมความเข้มข้น 0.1 % จึงได้นำมาต่อยอดเป็นเจลทาแผลด้วยสารสกัดจากเปลือกแตงโมเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรีย Staphyloccus aureus บนแผลฝีหนอง