เชื้อแอคติโนมัยซีสย่อยสลายพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มณี มณีศรี, ณัฏฐนิช จันทบุรี, ภัทรานิษฐ์ จีนหลักร้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น, ขวัญฤดี พรมส้มซ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเชื้อแอคติโนมัยซีส ย่อยสลายพลาสติกนี้ มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อย่นระยะเวลาในการย่อยสลายสิ่งที่มาจากพลาสติก ต้องการวิธีที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการย่อยสลายพลาสติกนี้ ผู้จัดทำใช้พืชสมุนไพร 4 ชนิด ในการทดสอบหาเชื้อก่อนนำไปย่อยสลายพลาสติก และใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อที่จะได้เชื้อมา และเมื่อได้เชื้อมาแล้วจะนำไปย่อยสลายพลาสติกในดิน ซึ่งปกติในดินมีเชื้อแอคติมัยซีสอยู่แล้ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลาย จึงใส่เชื้อเพิ่มอีก เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ผู้จัดทำตั้งไว้ คือ การย่นระยะเวลาในการย่อยสลายพลาสติก แล้วเปรียบเทียบว่าพืชชนิดใดที่มีความสามารถในการย่อยสลายพลาสติกได้ดีที่สุด

ขอบเขตการศึกษา

1.ย่นระยะเวลาในการย่อยสลายสิ่งที่มาจากพลาสติก

2.ทดสอบความสามารของเชื้อแอคติโนมัยซีส

3.ศึกษาและปรียบเทียบความสามารถของพืชสมุนไพร