การยับยั้งโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่าในต้นแก้วมังกรที่เกิดจากเชื้อรา Neoscystalidium dimidiatum โดยใช้จุลินทรีย์ในพื้นที่ดินเค็มในจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพรัตน์ องคะกาศ, โสภิตนภา ขัดจำปา, ธัญลักษณ์ ศรีโยธี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมพล ชารีแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยมีเกษตรกรปลูกแก้วมังกรเป็นจ้านวนมาก เพราะเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูง มีสมญา นามว่าเป็นผลไม้สุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย โรคเบาหวาน คนอ้วนที่ต้องการลดน้้าหนัก และสามารถป้องกัน โรคมะเร็งได้แก่ผู้บริโภคจึงนิยมบริโภคแก้วมังกรกันมากขึ้น และมีการขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศเป็น ช่องทางเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร แต่เป็นโอกาสที่มาพร้อมกับมาตรฐานที่สูงขึ้นท้าให้เกษตรกรมีความต้องการ ในการผลิตแก้วมังกรที่มีคุณภาพดีและจ้านวนมาก แต่ในปัจจุบันเกษตรกรยังต้องพบกับปัญหาผลผลิตลดลง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเพราะแก้วมังกรเป็นพืชอวบน้้า คณะผู้จัดท้าจึงได้เล็งเห็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาโรคพืชเป็น ปัญหาที่มีผลทำให้เกษตรกรต้องเลิกปลูกกันมาก เนื่องจากการเกิดโรคล้าต้นจุดสีน้้าตาลและผลเน่า พบการ ระบาดของโรคเป็นวงกว้าง เกษตรกรไม่สามารถควบคุมและป้องกันก้าจัดโรคได้ โรคระบาลทั้งที่ล้าต้น และผล ทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก เกษตรกรต้องใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในปริมาณมากทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและยังมีอันตรายต่อทั้งเกษตรกรและ ผู้บริโภคอีกด้วย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะทิ้งซากลำต้นส่วนที่เป็นโรคไว้ในแปลง จึงมีการสะสมของเชื้อโรค เมื่อมีการปลูกฤดูต่อไปก็จะเกิดการระบาด ของโรคได้ง่ายและรวดเร็ว

เทคโนโลยีชีวภาพสีเขียว (green biotechnology) เป็นกลยุทธ์ที่นำเทคโนโลยีทางชีวภาพมา ประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางการเกษตรซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นทางเลือกเพื่อการพัฒนาทาง การเกษตรอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีการศึกษาแบคทีเรียปฏิปักษ์อย่างแพร่หลายในด้าน การประยุกต์ใช้เป็นสารควบคุมชีวภาพ และกลไกที่เกี่ยวข้องในการควบคุม อย่างไรก็ตาม วิธีการในการควบคุม ราสาเหตุโรคพืชในดิน การน้าแบคทีเรียทนเค็มที่เป็น แบคทีเรียปฏิปักษ์ มาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สามารถลดการแพร่กระจายของราสาเหตุโรคพืชในดินได้ เนื่องจากแบคทีเรียทนเค็มสามารถเจริญได้ใน สภาพแวดล้อมหลายสภาวะ เช่น สภาวะที่มีเกลือหรือไม่มีเกลือ

ทางคณะผู้จัดท้าจึงได้ท้าการสำรวจและศึกษาจุลินทรีย์ที่พบในดินเค็ม พื้นที่บ้านโพนสิม เพื่อที่จะน้า จุลินทรีย์ทนเค็มที่สามารถยับยั้งโรคล้าต้นจุดสีน้้าตาลและผลเน่าในต้นแก้วมังกรไปใช้เทคโนโลยีชวี ภาพสีเขียว ในการแกไ้ ขปัญหาให้กับเกษตรกร