การยับยั้งเชื้อราตระกูลAspergillusทกี่่อโรคผิวหนังในสุนัขและแมวจาก เชื้อจุลินทรีย์ Endophytes ที่แยกได้จากต้นฟ้าทะลายโจร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรษา สีมา, ภัทราวดี จันทะแสน, พสิษฐ์ ฤทธิ์เลิศวิริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธารทิพย จันทรนิมะ​, ชุมพล ชารีแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการยับยั้งเชื้อราตระกูล Aspergillus ที่ก่อโรคผิวหนังในสุนัขและแมวจากเชื้อจุลินทรีย์ Endophytes ที่แยกได้จากต้นฟ้าทะลายโจร มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายจากการรักษาโรคผิวหนัง ของสุนัขและแมว และเพื่อทําผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผิวหนังของสุนัขและแมวที่มาจากธรรมชาติ โดยการนํา Endophytes มาเลี้ยงในจานเพาะเลี้ยงในจานเดียวเชื้อรา Aspergillus fumigatus ทอี่ าศัยอยู่ในขนสุนัขและแมว โดยวิธีการนําเชื้อ Endophytes มาทามาขีดตรงกลางจานเพาะเชื้อ และนําเชื้อรา Aspergillus fumigatus มาทาไว้บริเวณขอบจานเพาะเชื้อนําเชื้อที่ เพาะเลี้ยงรวมกันเสร็จแล้วไปใส่ตู้เพาะเชื้อรอดูผลการทดลอง 3 วันจากนั้นบันทึกผลการทดลองและคำนวณอัตราเจริญเติบโตของเชื้อรา ผลการทดลองพบว่า Endophytes จาก ต้นฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งเชื้อราชนิด Aspergillus fumigatusได้ และทําการ ทดลองซํ้าอีก2รอบ โดยวิธีนําปากกามาจุดบริเวณตรงกลางจานเพาะเชื้อ ทําการขีดเส้นห่างจากจุด 4 เซนติเมตรและขีดเส้นตรงเป็นแนวนอน 4 เซนติเมตรนําเชื้อ Endophytes มาทาบริเวณเส้นแนวนอน จากนั้น นําเชื้อราAspergillus flavusและAspergillus fumigatus จากการเจาะเป็นวงกลมมาไว้ตรงจุดและรอผลการ ทดลองอีก 3 วันจากนั้นบันทึกผลการทดลองและคำนวณอัตราเจริญเติบโตของเชื้อราผลการทดลองซ้ำที่ได้จุลินทรีย์ Endophytes จากต้นฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งเชื้อราชนิด Aspergillus flavusและAspergillus fumigatusได้