โมเดลศึกษาการเลือกลงทุนในกองทุนดัชนีโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพัชร์ พัฒนกัญจน์, ปัณณวิชญ์ จอดนอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย วัฒนไชย, ศศิวลัย บุลาลม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโมเดลศึกษาการเลือกลงทุนในกองทุนดัชนี มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาและจำแนกกลุ่มปัจจัยพื้นฐานของกองทุนดัชนีที่เหมาะแก่การลงทุน 2. เพื่อสร้างโมเดลที่ใช้วิเคราะห์กองทุนดัชนีทั้งในและต่างประเทศ โดยมีความเสี่ยงต่ำกว่าผลตอบแทนที่จะได้ 3. เพื่อที่สามารถเลือกลงทุนในกองทุนดัชนี ที่มีโอกาสให้อัตราผลตอบแทนสูงในระยะยาวได้ มีขอบเขตการศึกษาข้อมูลในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยเกณฑ์ที่เลือกใช้ในคัดกองทุนเพื่อศึกษาข้อมูลคือ ต้องให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ 7% ขึ้นไปติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีเป็นอย่างต่ำ เช่น กองทุน ก. ให้อัตราผลตอบแทนต่อปีโดยเฉลี่ย 11% เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน เป็นต้น โดยใช้กระบวนการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 1)กำหนดการเชิงเส้น หาวิธีการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเมื่อเทียบจากอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 2) สถิติของข้อมูลกองทุนดัชนีตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 และความน่าจะเป็น ในการหาความน่าจะเป็นของกองทุนดัชนีที่มีอัตราผลตอบแทนสูง 3) ทฤษฎีกราฟ ใช้เพื่อแสดงความเชื่อมโยงกันของปัจจัยพื้นฐาน ในกองทุนดัชนี 4) Loss function ใช้ในการจำกัดและลดความเสี่ยงของต้นทุน